วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

การสอบ TOEIC และการให้คะแนนโทอิก คืออะไร:
TOEIC (โทอิก) ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าของ: TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมือง 
Princeton รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

การทดสอบ: โทอิก เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึง ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรม และ บริษัทข้ามชาติ ต่าง ๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน บ้างใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน

ระดับมาตรฐาน: TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ที่นำมาใช้วัดระดับความสามารถในการฟังและการอ่าน และทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ผลคะแนนการสอบนำไปใช้ได้ทั่วโลก สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร

ข้อสอบโทอิกมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร: เนื้อหาที่ออกสอบเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจประจำวันของคนทั่วไป, เรื่องราวภายในสำนักงาน, สนามบิน, โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานีรถไฟ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ

เราใช้ผลสอบโทอิกไปทำอะไรได้บ้าง

 • สมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชการ กพ.
 • สมัครเข้าทำงานรัฐวิสาหกิจ
 • สมัครงานกับ ปตท., การบินไทย
 • สมัครงานกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
 • สมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้ทั่วโลก
 • สมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ, หลายมหาวิทยาลัยเริ่มเพิ่มโทอิคเข้ามาเป็นทางเลือก
 • สมัครงานในตำแหน่งสูง ๆ เช่น ตำแน่งผู้จัดการ (คะแนนโทอิกตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป)
การได้คะแนนจากการสอบโทอิก (Listening , Reading) เป็นอย่างไร

ข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็นการฟัง และ การอ่านอย่างละ 100 ข้อ รวม 200 ข้อ โดยให้คะแนน เริ่มจาก 10 คะแนน ถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนน และการอ่าน 5-495 คะแนน

การให้คะแนน เป็นไปตามตาราง ข้างล่างนี้ตัวอย่างการคำนวณคะแนนโทอิก

พิชัย ทำข้อสอบ listening ถูก จำนวน 75 ข้อ, Reading ถูก 80 ข้อ 

ดังนั้น คะแนนที่พิชัยได้คือ 405+395 = 800 คะแนน 

*ข้อสังเกตุคะแนน TOEIC Reading จะขึ้้นช้า กว่า TOEIC Listening*


การสมัคสอบ โทอิก ทำอย่างไร 

1. การสมัครสอบ TOEIC โดยโทรศัพท์ไปสำรองที่นั่งสอบ ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) สามารถลงทะเบียน 2 ศูนย์สอบ ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5

โดย ผู้สมัครต้องสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และหากจะทำการยกเลิก ต้องแจ้งให้ทางศูนย์สอบ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่แจ้งจะโดนปรับ เป็นเงินจำนวน 500 บาท ในการสมัครสอบครั้งต่อไป

หลักฐานการสมัคร: Passport หรือ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
การสอบแบบใช้ส่วนลดต้องนำบัตรประจำตัวขององกรค์นั้น ๆ ไปด้วย


2.การจัดสอบ จะจัดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ แต่ละวันจะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
 • รอบเช้าเวลา 9.00 - 11.30 น. 
 • รอบบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น.

3. ค่าสมัครสอบ

 • แบบทั่วไป รายงานผลสอบแบบสรุป จะบอกคะแนน listening, reading และคะแนนรวม ค่าสมัคร 1,500 บาท 
 • แบบแจกแจงคะแนนแต่ละ Part (part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) คะแนนรวม ค่าสมัครแบบนี้ 1,800 บาท และสอบได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

4. หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ
 • บัตรประชาชน
 • Passport 
 • ใบขับขี่อิเล็กโทรนิกส์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็น ตัวจริงและยังไม่หมดอายุมาแสดง และ รายงานตัวก่อนสอบ 1 ชั่วโมง

5. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • ปากกา
 • บัตรประจำตัวตัวจริง

6. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โทอิคกำหนดให้นั่งเท่านั้น
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อห้ามเละประเด็นที่สำคัญ
- ห้ามทุจริต เพราะคุณจะไม่สามารถเข้าสอบโทอิกได้อีกเลย
- หากหมดเวลาต้องหยุดทันที การทำต่ออาจจะทำให้การสอบเป็นโมฆะ
- คุณไม่สามารถขออนุญาติเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบได้
- ถึงแม้คุณทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาแต่ก็ต้องออกจากห้องสอบพร้อมกัน

7. ผลการสอบ TOEIC 
 • ผลการสอบจะใช้ได้ในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออกเอกสาร
 • กรุงเทพผลการสอบ TOEIC จะออก 1 วันหลังการทดสอบ
 • เชียงใหม่ผลการสอบ TOEIC จะออก 3 วันหลังการทดสอบ
สามารถรับด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ระหว่าง 10:00 - 16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หรือถ้าต้องการให้ศูนย์สอบส่งผลการสอบทางไปรษณีย์ จะต้องจ่ายค่า EMS ให้กับศูนย์เพิ่มเอง 50 บาท
 

ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ แบบทดสอบการฟัง และ การอ่าน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) ทั้งหมด 200 ข้อ

โทอิก แบบใหม่ Redesigned TOEIC (New TOEIC) เป็นอย่างไร

 • มี 7 part เท่าเดิม Part 1-4 เป็น การฟัง มี 100 ข้อ และ Part 5-7 เป็นการอ่าน 100 ข้อ 
 • ใช้เวลาในการสอบ 120 นาที (ฟัง 45 นาที และ อ่าน 75 นาที)
 • Part 1 รูปภาพมี 10 รูป 
 • Part 2 Question - Response 30 คำถาม 
 • Part 3 Conversation: สนทนา 10 เรื่อง ถามเรื่องละ 3 ข้อ รวม 30 คำถาม 
 • Part 4 Talk มี 10 เรื่อง เรื่องละ 3 คำถาม รวม 30 คำถาม

 • Part 5 Incomplete sentences (Grammar) 40 ข้อ 
 • Part 6 Text Completion เติมคำในเนื้อเรื่อง จำนวน 4 เรื่อง ถามเรื่องละ 3 ข้อ
 • Part 7 Reading Comprehension มี 48 คำถาม แบ่งเป็น Single passage 28 คำถาม แบะ Double passage 20 คำถาม


คลาสเรียนเตรียมตัวสอบโทอิก คำแนะนำ และ เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชียวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม: 053-895699, 081-8212686, 086-6703777 
เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุดค่ะ
Line: acecnx

TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น