วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เรียน TOEIC เชียงใหม่ สอนโดยอาจารย์ได้คะแนนเต็ม 990/990

คลาสเรียนภาษาอังกฤษ TOEIC (โทอิคที่ Ace! เชียงใหม่


- คลาสพิเศษ เรียนวันธรรมดา (จันทร์และพุธ)
- แบบเรียนกับกลุ่มปกติสูงสุด 7-9 คน 
- หลักสูตร 33 ชั่วโมง
เนื้อหาเน้นไปที่เทคนิคการทำข้อสอบ และไวยากรณ์เฉพาะสำหรับ TOEIC
- เริ่มเรียน 15 ธันวาคม 2557
- เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน / วันละ 2 ชั่วโมง
เรียนจบภายใน 9 สัปดาห์
- ทักษะการฟังเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง (ไม่เอานักท่องเที่ยวมาสอน)
- อาจารย์ผู้สอนคนไทย มีดีกรีจบการสอนโดยตรงจากสหรัฐอเมริกา สอบได้เต็ม 990 ทุกครั้ง
- คณาจารย์ผ่านการคัดกรองมาอย่างดี มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปี
- คลาสเรียนไม่จำกัดเพศ และ อายุ
- รับรองผล คะแนนไม่ถึงเป้า กลับมาเรียนซ้ำฟรี
- สถานที่เรียน ตั้งอยู่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 9
- มีลานจอดรถบริการ ผู้เรียนไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่จอด
- ให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวและสมัครสอบ TOEIC
*Ace! ยังมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จอีกจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้  
เกิดขึ้นจริง และมีเพียง Ace! เท่านั้นกล้าที่เปิดเผย*


ตั้งแต่ปี 2008 – ปัจจุบัน Ace! ได้ช่วยให้นักเรียนได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่ออเมริกาแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ ได้ทุนไปเรียนต่อที่ U. top ของอเมริกา เช่น Princeton, UCLA เป็นต้น
หากต้องการประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของ Ace! 
ริ่มตั้งแต่การสอบวัดระดับ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคะแนน TOEFL ในการขอทุน ตั้งแต่วันนี้ 
ติดต่อ 081-8212686, 086-6703777*

Ace! The Academy for EducationUSA แนะแนวฟรีโดยมืออาชีพจากศูนย์ EducationUSA รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมติวสอบ ที่นี่ที่เดียว


ด้วยบริการแบบ Boutique Style, Quality & Service ในห้องเรียนและ Lounge
สุดแสนทันสมัยสไตล์ห้องสัมมนา ที่ Ace! @ Soi9 Nimmanhaemin


•   โทรหาเราที่ 081-8212686, 086-6703777 หรือ

•   print link นี้มาหาเราที่ Ace!@ นิมมาน ซอย9
รับส่วนลดพิเศษ ทันที!!


http://acethai.weebly.com
Ace! * The Academy for EducationUSA *
(Affiliated with the EducationUSA Network of the U.S. Department of State, Washington D.C.)

TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangma
iTAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai

TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai
TAG : ติว เรียน เสริม เรียนภาษา TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT GED เชียงใหม่ chiangmai

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ข่าวรับสมัครงาน TOEIC เชียงใหม่ การบินไทย

เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent
      ประจำที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น  Customer  Service Agent  ประจำที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2557 ณ จุดบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลักษณะงาน
- ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
- ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
- ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
- ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกาำร สด.8 หรือสด.43)
- เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
- อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
- สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
- มีทักษะในกำรสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สำมารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
- หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
- ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
- ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่ำงร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง print จัดเรียงเอกสาร
    ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้
  - ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด + เอกสำรประกอบ 1 ชุด
  - ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด + เอกสำรประกอบ 1 ชุด
2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่ำ 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์  (Document and Grooming Screen)
             - ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
             - ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม    

เอกสารประกอบการสมัคร 
- พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด ( Download ได้ที่ www.wingspantg.com)
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จ ำนวน 3 ใบ
- ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุดขั้นตอนการสมัคร  สัมภาษณ์  ฝึกอบรม
7 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 น.       สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)              www.wingspantg.com) เข้าทำการสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติที่
                                                    เหมาะสมกับตำแหน่ง ณ สำนักงาน KK ชั้น 2 บ.การบินไทย จำกัด
                                                    (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 8 ตุลาคม 2557                           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทาง  www.wingspantg.com
13-22 ตุลาคม(วันฝึกอบรม)         กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมที่ www.wingspantg.com 
 
ติดต่อสอบถาม                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)                                                     สถานีภูเก็ต โทรศัพท์ 076-327274,บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
                                                    โทรศัพท์ 02-545-1538

กรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฯ เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี หรือดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่  www.wingspantg.com 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ข่าวรับสมัครงาน TOEIC เชียงใหม่ Jet Asia (Cabin Crew and Purser)

Cabin Crew

Applicants should possess the following attributes:
 • Male/ Female/Thai citizen 
 • Experienced-crew/ Fresh graduates are welcome
 • Age: between 20 – 32 years old (born between 1 August 1994 -1 August 1982)
 • Minimum qualification Bachelor’s degree
 • Height: Female - minimum 162 cm, male – minimum 170 cm, weight must be in proportion with height
 • Good command of English /Ability to communicate in Japanese, Chinese, Korean, Arabic and Bahasa language would be an advantage
 • TOEIC score with a minimum of 600 (2 years validity)
 • Japanese Proficiency test with minimum level 2 (2 years validity) if applicable
 • Chinese HSK with minimum level 3 (2 years validity) if applicable
 • Must not wear dental braces
 • Willing to relocate to other company bases, as assigned
 • Excellent health /physically fit and able to pass a medical assessment
 • Possess a positive attitude with ability to provide an excellent service to people from various cultures
 • Work well under pressure

Purser

Applicants should possess the following attributes:
 • Age up to 35 years old.(born after 1 August 1979)
 • Minimum 5 years flying experience as Cabin Crew or minimum 1 year flying experiences as Purser.
 • Reliable to any operational requirements.
Please Bring along to 1st interview:
 • Application Form (Download at www.flyjetasia.com)
 • Resume
 • Crew Member Certificates from Former Airlines
 • Original Identification Card (with copy)
 • Original Passport (with copy)
 • Original House Registration (with copy)
 • Original Completed Transcript and a Degree (with copy)
 • 2” Colour Photo with White Background and Full Body Colour Photo 6”x4”
 • Working Recommendation Certificates from Former Employers
 • Document Pertaining to Military Exemption (male only)
 • TOEIC Score (2 years validity)
 • Japanese Proficiency Score(2 years validity)
 • Chinese HSK Score(2 years validity)


Selection Process

Day Description
Jul 14 – 28,2014 Apply to www.flyjetasia.com
Jul 31, 2014 1st Interview Announcement at www.flyjetasia.com
Aug 3, 2014 First Interview (bring above document)
(8.00 am – 3.00 pm) at S31 Hotel, Ground Floor
Aug 6, 2014 Final Interview Announcement at www.flyjetasia.com
Aug 13, 2014 Final Interview
Aug 20, 2014 Final Interview Announcement
Aug 27,2014 Health Check at Institute of Aviation Medicine RTAF
Sep 22,2014 Health Check Announcement

We reserve the right to qualified applicants only

Venue: S31 Sukhumvit Hotel,545 Sukhumvit31,Bangkok Tel 02-260-1111 www.s31hotel.com

Human Resources Department, Jet Asia Airways Company Ltd.
Level 29, The Offices at Central world, 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel 02-2072346,02-2072435

credit: http://www.flyjetasia.com/careers/

**สำหรับคนที่ยังไม่มีคะแนน โทรหาพี่ๆ TeamAce! (TOEIC เชียงใหม่) ได้นะคะ 081-8212686 หรือ 053-895699 พี่ๆยินดีให้คำปรึกษาค่า**
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข่าวรับสมัครงาน TOEIC เชียงใหม่ Thai Lion Air (Senior Cabin Crew)

Senior Cabin Crew : ( Walk-in interview )

Requirements

 • Female and Male not over 30 years old, Thai Nationality, Single.
 • Minimum Height for female Base feet-162 cms and 175 cms for male (Weight must be in proportion to height).
 • High School Graduate/Diploma, University graduate with a Bachelor’s degree.
 • Fluent in both written and spoken English. Capability in communicating in third language is an added advantage.
 • Exempt from military service.
 • TOEIC score results of 550 up (within 2 years).
 • Healthy with excellent eyesight (Must wear contact lens only).
 • Good appearance, Smart personality with positive and caring attitude and well-groomed.
Applicants please bring your resume, an original transcript, original TOEIC score report, a recent 2 inches photo, a full length photo, and a copy of the following document of:-

 • Download Cabin Crew Application Form on Website http://www.lionairthai.com/en/Career
 • Transcript
 • TOEIC score Report results of 550 up (within 2 years)
 • Identification card
 • House registration certificate
 • Exempted Military Certificate (for male)
Interested persons please apply in person on

 • June 2nd, 2014 Time 09:30 - 11:30 hrs. and 13:00 -16:00 hrs.
 • June 4th, 2014 Time 09:30 - 11:30 hrs. and 13:00 -16:00 hrs.
 • June 6th, 2014 Time 09:30 - 11:30 hrs. and 13:00 -16:00 hrs.
At

 • RECREATION ROOM (ห้องสันทนาการ), 4 th floor, AOT Building , Airports of Thailand Public Company Limited [AOT] , 333 Cherdwutagard Road, Srikan, Don Mueang, Bangkok 10210 ,Thailand.
 • (ห้องสันทนาการ ชั้น 4, อาคารการท่าอากาศยาน, สนามบินดอนเมือง)

credit: http://www.lionairthai.com/en/th/Career

**สำหรับคนที่ยังไม่มีคะแนน โทรหาพี่ๆ TeamAce! (TOEIC เชียงใหม่) ได้นะคะ 081-8212686 หรือ 053-895699 พี่ๆยินดีให้คำปรึกษาค่า**

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

TOEIC เชียงใหม่ ข่าวรับสมัครงาน Thaivietjet Air

ข่าวรับสมัครงานจากเพจ TOEIC เชียงใหม่ ค่ะ

สายการบิน Thaivietjet Air กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งค่ะ

- Ground Services Officer
- Ground Service Agent
- Flight Dispatcher
- HR Administrator Officer
- Chief Accounting Officer (CAO)
- Head of People Department
- Accounting Manager
- Head of ICT
- Webmaster
- Sales & Distribution Manager
- Pilot

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกตามลิ้งค์ได้เลยนะคะ:
http://www.thaivietjet.com/main/?page_id=38

Ace! The Academy for EducationUSA 
แนะแนวฟรีโดยมืออาชีพจากศูนย์ EducationUSA รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมติวสอบ 
ที่นี่ที่เดียว ด้วยบริการแบบ Boutique Style, Quality & Service ในห้องเรียน และ Lounge สุดแสนทันสมัยสไตล์ห้องสัมมนา 
ที่ Ace! @ Soi9 Nimmanhaemin

http://acethai.weebly.com 

Ace! * The Academy for EducationUSA * 
(Affiliated with the EducationUSA Network of the U.S. Department of State, Washington D.C.)

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

Summer Promotion อังกฤษ ปิดเทอม มาสมัครเรียน TOEFL, pre-TOEFL พร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดรวม 600 บาท


นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
ขอทุนไปแลกเปลี่ยน ก็ต้องใช้ TOEFL

เรียนต่อ ป.ตรี โท เอก หลักสูตรอินเตอร์
ในไทย ก็ต้องใช้ TOEFL

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ พนักงานบริษัท
ขอทุนเรียนต่อเมืองนอก ก็ต้องใช้ TOEFL

คนที่สอบ TOEFL ผ่าน คือคนที่..
.. เตรียมพร้อม, เริ่มฝึกฝนก่อนคนอื่น
.. ติวถูกสถานที่ ถูกเนื้อหา ไม่เสียเวลาหลงทาง
.. ไม่สนใจว่าอายุเท่าไหร่ สำคัญที่ จะเริ่มเมื่อไหร่
.. มีจิตใจที่ไม่ย่อท้อ มีเป้าหมายแน่นอน ว่าต้องสำเร็จ

เริ่มต้นวันนี้ ที่ Ace! 081-8212686 (เชียงใหม่)
สอบวัดระดับ >> เข้าชั้นเรียน >> ไม่ผ่านเรียนซ้ำ*
★ สอบวัดระดับ mini-TOEFL ทุกวันพุธ, ศุกร์, เสาร์ 
Summer Promotion. อังกฤษ ปิดเทอม 
มาสมัครเรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลดรวม 600 บาท

ชั้นเรียน iBT TOEFL, Pre-TOEFL by Ace! ลงทะเบียนพร้อมกันสองคน รับส่วนลด 600 บาท

เริ่มเรียน 31 มีนา หรือ 1 เมษา นี้

สอบวัดระดับก่อนเข้าชั้นเรียนด่วน พุธที่ 26 มีนาคม 2557 /17.30-18.30 น./ ที่อาคาร UNISERV CMU (ข้างสวนสุขภาพ) ติดต่อ 081-8212686, 086-6703777 หรือสมัครสอบวัดระดับได้ที่ 
http://www.eventbrite.com/e/mini-toefl-test-by-ace-may-december-2014-tickets-11354033219
เรียน ภาษาอังกฤษ TOEIC TOEFL เชียงใหม่ IELTS SAT GRE GMAT GED ที่ Ace! เชียงใหม่ 
•   โทรหาเราที่ 053-895699, 086-6703777, 081-8212686 หรือ 
•   print link นี้มาหาเราที่ Aceนิมมาน ซอยรับส่วนลดพิเศษ ทันที!!

Ace! The Academy for EducationUSA 
แนะแนวฟรีโดยมืออาชีพจากศูนย์ EducationUSA รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมติวสอบ 
ที่นี่ที่เดียว ด้วยบริการแบบ Boutique Style, Quality & Service ในห้องเรียน และ Lounge สุดแสนทันสมัยสไตล์ห้องสัมมนา 
ที่ Ace! @ Soi9 Nimmanhaemin

http://acethai.weebly.com 

Ace! * The Academy for EducationUSA * 
(Affiliated with the EducationUSA Network of the U.S. Department of State, Washington D.C.)

TOEIC เชียงใหม่ 

TOEIC เชียงใหม่

TOEIC เชียงใหม่

TOEIC เชียงใหม่

TOEIC เชียงใหม่

TOEIC เชียงใหม่


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เบอร์โทรใหม่ ศูนย์สอบ TOEIC โทอิค เชียงใหม่

Blog นี้เขียนมาเผื่อมีคน search หาใน google ว่า โทรเบอร์ ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ 053-248208 ไม่ติด

ตอนนี้ เบอร์โทรใหม่ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ คือเบอร์

053-241273

053-241274

053-241275 

ส่วนเบอร์ 053-248208 เป็นเบอร์ Fax ค่ะ

เบอร์โทร ศูนย์สอบ TOEIC, TOEIC เชียงใหม่, เบอร์ TOEIC เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่,