วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

การสอบ TOEIC และการให้คะแนนโทอิก คืออะไร:
TOEIC (โทอิก) ย่อมาจาก Test of English for International Communication ข้อสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในวงการธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เจ้าของ: TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมือง 
Princeton รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

การทดสอบ: โทอิก เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึง ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา TOEIC เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT ในประเทศไทยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานการบิน การเงิน การโรงแรม และ บริษัทข้ามชาติ ต่าง ๆ ได้นำ TOEIC ไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ กัน บางแห่งเพื่อคัดเลือกเข้าทำงาน บางแห่งใช้เพื่อวัดระดับความสามารถ ทางการใช้ภาษาของพนักงาน บ้างใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน

ระดับมาตรฐาน: TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ถือเป็นมาตรฐานสากล ที่นำมาใช้วัดระดับความสามารถในการฟังและการอ่าน และทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ผลคะแนนการสอบนำไปใช้ได้ทั่วโลก สามารถนำไปใช้ได้ทั้งหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานการบิน โรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร

ข้อสอบโทอิกมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร: เนื้อหาที่ออกสอบเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจประจำวันของคนทั่วไป, เรื่องราวภายในสำนักงาน, สนามบิน, โรงแรม, ร้านอาหาร, สถานีรถไฟ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ

เราใช้ผลสอบโทอิกไปทำอะไรได้บ้าง

 • สมัครเข้าทำงานเป็นข้าราชการ กพ.
 • สมัครเข้าทำงานรัฐวิสาหกิจ
 • สมัครงานกับ ปตท., การบินไทย
 • สมัครงานกับบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
 • สมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้ทั่วโลก
 • สมัครทุนเรียนต่อต่างประเทศ, หลายมหาวิทยาลัยเริ่มเพิ่มโทอิคเข้ามาเป็นทางเลือก
 • สมัครงานในตำแหน่งสูง ๆ เช่น ตำแน่งผู้จัดการ (คะแนนโทอิกตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป)
การได้คะแนนจากการสอบโทอิก (Listening , Reading) เป็นอย่างไร

ข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็นการฟัง และ การอ่านอย่างละ 100 ข้อ รวม 200 ข้อ โดยให้คะแนน เริ่มจาก 10 คะแนน ถึง 990 คะแนน โดยแบ่งคะแนนการฟังเป็น 5-495 คะแนน และการอ่าน 5-495 คะแนน

การให้คะแนน เป็นไปตามตาราง ข้างล่างนี้ตัวอย่างการคำนวณคะแนนโทอิก

พิชัย ทำข้อสอบ listening ถูก จำนวน 75 ข้อ, Reading ถูก 80 ข้อ 

ดังนั้น คะแนนที่พิชัยได้คือ 405+395 = 800 คะแนน 

*ข้อสังเกตุคะแนน TOEIC Reading จะขึ้้นช้า กว่า TOEIC Listening*


การสมัคสอบ โทอิก ทำอย่างไร 

1. การสมัครสอบ TOEIC โดยโทรศัพท์ไปสำรองที่นั่งสอบ ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) สามารถลงทะเบียน 2 ศูนย์สอบ ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5

โดย ผู้สมัครต้องสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และหากจะทำการยกเลิก ต้องแจ้งให้ทางศูนย์สอบ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่แจ้งจะโดนปรับ เป็นเงินจำนวน 500 บาท ในการสมัครสอบครั้งต่อไป

หลักฐานการสมัคร: Passport หรือ บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
การสอบแบบใช้ส่วนลดต้องนำบัตรประจำตัวขององกรค์นั้น ๆ ไปด้วย


2.การจัดสอบ จะจัดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ แต่ละวันจะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
 • รอบเช้าเวลา 9.00 - 11.30 น. 
 • รอบบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น.

3. ค่าสมัครสอบ

 • แบบทั่วไป รายงานผลสอบแบบสรุป จะบอกคะแนน listening, reading และคะแนนรวม ค่าสมัคร 1,500 บาท 
 • แบบแจกแจงคะแนนแต่ละ Part (part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) คะแนนรวม ค่าสมัครแบบนี้ 1,800 บาท และสอบได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น

4. หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ
 • บัตรประชาชน
 • Passport 
 • ใบขับขี่อิเล็กโทรนิกส์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็น ตัวจริงและยังไม่หมดอายุมาแสดง และ รายงานตัวก่อนสอบ 1 ชั่วโมง

5. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • ปากกา
 • บัตรประจำตัวตัวจริง

6. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โทอิคกำหนดให้นั่งเท่านั้น
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง รวมถึงทรัพย์สินใด ๆ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ข้อห้ามเละประเด็นที่สำคัญ
- ห้ามทุจริต เพราะคุณจะไม่สามารถเข้าสอบโทอิกได้อีกเลย
- หากหมดเวลาต้องหยุดทันที การทำต่ออาจจะทำให้การสอบเป็นโมฆะ
- คุณไม่สามารถขออนุญาติเข้าห้องน้ำระหว่างการสอบได้
- ถึงแม้คุณทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาแต่ก็ต้องออกจากห้องสอบพร้อมกัน

7. ผลการสอบ TOEIC 
 • ผลการสอบจะใช้ได้ในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันออกเอกสาร
 • กรุงเทพผลการสอบ TOEIC จะออก 1 วันหลังการทดสอบ
 • เชียงใหม่ผลการสอบ TOEIC จะออก 3 วันหลังการทดสอบ
สามารถรับด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ระหว่าง 10:00 - 16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หรือถ้าต้องการให้ศูนย์สอบส่งผลการสอบทางไปรษณีย์ จะต้องจ่ายค่า EMS ให้กับศูนย์เพิ่มเอง 50 บาท
 

ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ แบบทดสอบการฟัง และ การอ่าน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) ทั้งหมด 200 ข้อ

โทอิก แบบใหม่ Redesigned TOEIC (New TOEIC) เป็นอย่างไร

 • มี 7 part เท่าเดิม Part 1-4 เป็น การฟัง มี 100 ข้อ และ Part 5-7 เป็นการอ่าน 100 ข้อ 
 • ใช้เวลาในการสอบ 120 นาที (ฟัง 45 นาที และ อ่าน 75 นาที)
 • Part 1 รูปภาพมี 10 รูป 
 • Part 2 Question - Response 30 คำถาม 
 • Part 3 Conversation: สนทนา 10 เรื่อง ถามเรื่องละ 3 ข้อ รวม 30 คำถาม 
 • Part 4 Talk มี 10 เรื่อง เรื่องละ 3 คำถาม รวม 30 คำถาม

 • Part 5 Incomplete sentences (Grammar) 40 ข้อ 
 • Part 6 Text Completion เติมคำในเนื้อเรื่อง จำนวน 4 เรื่อง ถามเรื่องละ 3 ข้อ
 • Part 7 Reading Comprehension มี 48 คำถาม แบ่งเป็น Single passage 28 คำถาม แบะ Double passage 20 คำถาม


คลาสเรียนเตรียมตัวสอบโทอิก คำแนะนำ และ เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชียวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม: 053-895699, 081-8212686, 086-6703777 
เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุดค่ะ
Line: acecnx

TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, 
โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่,
TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่, โทอิก เชียงใหม่, TOEIC เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

การเตรียมตัวสอบ TOEIC1. การสมัครสอบ สมัครสอบ TOEIC โดยโทรศัพท์ไปจองที่นั่งสอบจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
ที่ The Center for Professional Assessment (Thailand) สามารถลงทะเบียน 2 ศูนย์สอบ ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่
 • ศูนย์สอบกรุงเทพ Bangkok Main Office: Center for Professional Assessment (Thailand) Suite 1907, BB Building ชั้น 19 เลขที่ 54 ถนนอโศก สุขุมวิท 21 โทร 0-2260-7061, 0-2259-3990
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ Northern Region Branch Office: Center for Professional Assessment (Thailand) อาคารนวรัตน์ ชั้น 3 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 โทร 053-241273-5
 
2.การจัดสอบ จะจัดสอบทุกวันจันทร์-เสาร์ แต่ละวันจะมีการจัดสอบ 2 รอบด้วยกันคือ
 • รอบเช้าเวลา 9.00 น. 
 • รอบบ่ายเวลา 13.00 น.

3. ราคาค่าสมัครสอบ: Redesigned TOEIC® Listening & Reading Test 1,500 บาท
 
4. หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ
 • บัตรประชาชน
 • Passport 
 • ใบขับขี่อิเล็กโทรนิกส์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น ตัวจริงและยังไม่หมดอายุมาแสดง และ รายงานตัวก่อนสอบ 1 ชั่วโมง
 
5. การเลื่อนวันสอบ หรือ ยกเลิกการจองสอบ
 • สามารถทำได้โดยแจ้งไปยังศูนย์สมัครสอบโดยตรง อย่างน้อยก่อนวันสอบจริง 1 วัน
 • ถ้าไม่โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ การสอบ TOEIC ครั้งต่อไปต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

6. ผลการสอบ TOEIC จะขอโดยตรงได้ที่ศูนย์สอบ The Center for Professional Assessment (Thailand)
 • กรุงเทพผลการสอบ TOEIC จะออก 1 วันหลังการทดสอบ
 • เชียงใหม่ผลการสอบ TOEIC จะออก 3 วันหลังการทดสอบ
สามารถรับด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ระหว่าง 10:00 - 16:30 น. วันจันทร์-ศุกร์ หรือถ้าต้องการให้ศูนย์สอบ
ส่งผลการสอบทางไปรษณีย์ จะต้องเสียเงินค่า EMS ให้กับศูนย์เพิ่มเอง 50 บาท
 
7. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • ปากกา
 • บัตรประชาชนตัวจริง

8. ระยะเวลาในการสอบ
 • รอบเช้า 9.00-11.30 
 • รอบบ่าย 13.00-15.30

9. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 • เมื่อเข้าห้องสอบ ให้นั่งตามที่นั่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์โทอิกกำหนดให้นั่งเท่านั้น
 • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าปิดเครื่องแล้วก็ตาม
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่นำติดตัวมาด้วย เช่น กระเป๋าถือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงมรัพย์สินใด ๆ ฯลฯ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และตรวจสอบข้มมูลเพิ่มเติมได้จาก http://cpathailand.co.th/
คลาสเรียนเตรียมตัวสอบโทอิก คำแนะนำ และ เทคนิคต่าง ๆ จากผู้เชียวชาญ
ข้อมูลเพิ่มเติม: 053-895699, 081-8212686, 086-6703777 
เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ไม่มีวันหยุดค่ะ
Line: acecnx

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัทส่วนใหญ่จะสามารถใช้คะแนน TOEIC ในการเลือกคนเข้าทำงานอย่างไร?คะแนนโทอิคคือตัวทำนายว่าคนๆนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ มั้ย…

บริษัทก็กลัวการรับคนเข้ามาทำงานใหม่—พอๆกับเราที่กลัวการสัมภาษณ์ที่บริษัท  เพราะอะไร?
เพราะขั้นตอนการสมัครงาน และสัมภาษณ์ไม่สามารถการรันตีได้ว่าคนๆนี้จะมีความสามารถและคุ้มค่ากับการลงทุนทาง training ต่อบริษัทมั้ย?
หรือที่บอกว่า “fluent in English” อะ….เก่งภาษาขนาดไหน?
Resume ก็เหมือนกับการพูดถึงตัวเราเอง..ก็ต้องมีแต่เรื่องที่ดีๆอยู่แล้ว—บริษัทจึงต้องหาตัวข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน และสามารถใช้เปรียบเทียบความสามารถทางภาษาของผู้เข้าสมัครงานได้—ข้อสอบโทอิคจึงถูกเลือก เพราะเน้นทักษะ/ภาษาและคำศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจทั่วไป!
ตามปกติ ถ้าคุณจะสมัครงาน คะแนนโทอิคของคุณควรอยู่ที่อย่างน้อย 550/990 ครที่ยังไม่มีคะแนนโทอิคหรือคะแนนยังไม่ถึง ควรฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้ได้คะแนนนี้มาครอบครอง เพราะถึงแม้ว่าตำแหน่งที่เราอยากได้จะไม่ต้องการคะแนนโทอิค คุณยื่นคะแนนพร้อมใบสมัครก็ไม่เสียหายอะไร  แถมยังเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ขึ้นมาอีก 80%!

คะแนนโทอิคที่คุณมี..สื่อความหมายแบบไหนให้บริษัทที่คุณต้องการเข้าทำงาน?

ถ้าได้คะแนนโทอิคน้อยกว่า 500 หรือไม่มีคะแนนโทอิค  คุณควรพยายามเพิ่มคะแนนนี้ก่อนที่จะมายื่นให้บริษัทดู  เพราะมันสื่อถึงความไม่พร้อมทางด้านภาษา  และเรียนรู้ภาษาค่อนข้างยาก รวมทั้งไม่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองให้ดีกว่านี้ (ถ้าทักษะของตัวเองยังไม่อยากพัฒนา–แล้วจะทำหน้าที่ในงานได้ดีอย่างไร?)
ถ้าได้คะแนนโทอิค 500-600 บริษัทจะเข้าใจว่าคนๆนี้ มีความรู้รอบตัว เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมต้องการทักษะทางภาษา และก็พยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อเข้ากับการทำงานยุคใหม่  มีคุณสมบัติที่ดี สมควรกับการเข้ารับทำงาน  เรียนรู้ได้เร็ว
ถ้าได้คะแนนโทอิค 600+ คุณจะได้รับโทรศัพท์ให้เข้าไปสัมภาษณ์ทันทีที่เค้าดูใบสมัครของคุณ  เพราะคุณคือบุคลากรที่มีค่าในสายตาของเค้า  นอกเหนือจากความสามารถทางภาษาที่ใช้ได้พอสมควร..  คะแนนนี้แสดงถึงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองในทางภาษาและรอบด้านอย่างที่สุด  คุณน่าจะเป็นคนที่สมควรกับการได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจคใหญ่ๆ เพราะทางบริษัทเชื่อว่า นอกจากคุณจะทำเสร็จ–คุณจะทำได้ดีมากอีกด้วย!


แนวทางในการเพิ่มคะแนนโทอิค

ถ้าคุณยังไม่เคยสอบโทอิค - แนะนำให้ลองสอบดูก่อน  ให้เห็นการสอบ เห็นบรรยากาศห้องสอบ และที่สำคัญที่สุด เห็นคะแนนของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน แล้วมันใช้ได้มั้ย?  ถ้าคุณได้เห็นคะแนนของตัวเอง คุณจะรู้จุดยืน และสมองจะเริ่มหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มคะแนนจากจุดๆนี้ ไปยังจุดที่คุณต้องการได้  ไฟสู้ก็จะเริ่มลุกขึ้น!
ถ้าคุณเคยสอบแล้ว แต่ยังได้คะแนนไม่ดี – แนะนำให้หาติวเตอร์ที่สามารถช่วยแนะนำการทำข้อสอบนี้  หลายคนคิดว่าจะสามารถติวเองได้ ก็จริงนะ  แต่ส่วนมากก็ได้ไม่เกิน 500 คะแนน เพราะคุณยังไม่รู้ทางลัดอีกมากมายในการทำข้อสอบนี้  คนที่ทำข้อสอบนี้มาร้อยกว่าครั้งจะเห็นรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน และจะช่วยให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการติว, หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่นักเรียนส่วนใหญ่มักทำ และไปถึงคะแนนที่ตัวเองต้องการอย่างรวดเร็วขึ้น


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Score Reports for PERSONAL 2016


ประกาศจากศูนย์สอบ TOEIC 

น้อง ๆ ที่ต้องใช้ score แบบมีรูปถ่าย
 
ต้องสมัครสอบในนาม Personal (ส่วนตัว) เท่านั้นนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEIC เชียงใหม่ และ คลาสเรียน TOEIC เชียงใหม่
ติดต่อ TeamAce! ที่ 053-895699 หรือ 081-8212686 ค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สนามทดลอง ทราบคะแนน TOEIC ก่อนสอบจริง ที่ TOEIC เชียงใหม่

บริการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ mini Test ของ Ace! 


 • สามารถช่วยวัดความสามารถภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ในด้านต่าง ๆ 
 • ไม่ว่าจะเป็น ไวยากรณ์ คำศัพท์ และความเข้าใจในด้านการอ่านและการฟัง
 • สามารถเทียบคะแนนสนามสอบจริง TOEIC, TOEFL, IELTS เบื้องต้น ว่าถ้าสอบสนามจริงจะได้คะแนนเท่าไหร่ / ไม่ต้องจ่ายเงินแพงไปสอบสนามจริง      


รอบสอบ mini-Test 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 วันพุธที่ 4 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 6 พ.ค. เวลา 17.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันพุธที่ 11 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. เวลา 17.00 - 18.00 น.

วันพุธที่ 18 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันพุธที่ 25 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.

วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. เวลา 17.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ที่ 28 พ.ค. เวลา 13.00 - 14.00 น.
ค่าสอบ ท่านละ 100 บาท

 • สามารถชำระค่าสอบได้ 20 นาทีก่อนขึ้นห้องสอบ
 • จัดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
 • ความยากเท่ากับสอบ TOEFL สนามจริง
 • สามารถแปลงคะแนนได้ ว่าหากไปสอบ TOEFL, IELTS, TOEIC สนามจริง จะได้กี่คะแนน
 • สามารถสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ สอบเพื่อลงทะเบียนเรียนกับ Ace!
 • สอบเสร็จแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งคะแนนภายใน 2 วัน
 • จัดสอบที่อาคาร Ace! @ Nimman soi 9 ลงทะเบียนสอบล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/1PRRfRR

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

*TOEIC เชียงใหม่* แอร์ สจ๊วตบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน??TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่แล้วอยากเตรียมตัวไว้ก่อน หรือคนที่ทำงานอยู่แล้วอยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นแอร์สจ๊วตบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?? ที่จะเขียนบอกต่อไปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะ อยากเป็นแอร์ เริ่มจากไหนดี....ม่ะ มาเริ่มจากตัวเองก่อน สำรวจตัวเองว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
มีความสูง 156 ซม.ขึ้นไป แต่ความสูงที่แนะนำคือ 160 ซม. เพราะกว่า 80% ของสายการบินที่เปิดรับส่วนสูง 160 คือมาตรฐาน น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง คือส่วนสูงลบด้วย 110 บวกลบซัก 5 กิโลกำลังพอเหมาะ ยกเว้นบางสายที่กำหนดช่วงน้ำหนักมาเป๊ะ ๆ นะ รูปร่างสมส่วนดีที่สุด
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
สำหรับคนที่สูง 165 ขึ้นไปแอดมินยินดีด้วย คุณสมัครได้ทุกสายครอบจักรวาล 5555 สำหรับผู้ชายสายการบินส่วนมากจะรับที่ 170 ขึ้นไป มีบางสายรับน้อยกว่านั้น แต่ก็ไม่ต่ำกว่า 165 บางสายไม่ได้กำหนดส่วนสูง แต่ต้องเอื้อมแตะให้ถึง สำหรับที่สูงไม่ถึง ก็คงต้องรอสมัครเฉพาะสายที่กำหนดให้เอื้อมแตะถึง ไปลองหัดเอื้อมดู ประมาณ 208 ซม.
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี แม้จะมีบางสายบอกแค่ว่าวุฒิม.6 แต่ปริญญาตรีคือมาตรฐานทั่วไปของสายการบินส่วนมาก เพิ่มเติมว่าจบคณะอะไร สาขาอะไรก็ได้ ขอให้ได้ภาษาอังกฤษก็พอ ตอนเรียนก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่ชอบไปเถอะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ต้องโสด !! (มีแฟนได้นะ) โสดในที่นี้คือโสดในด้านกฏหมาย ถ้าจะแต่งงานได้มั้ย ตอบว่าได้ แต่อย่าเพิ่งจดทะเบียนสมรส เอาไว้ได้ติดปีกก่อนค่อยไปจดก็ยังไม่สาย
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
หน้าตา ผิวพรรณ มีความสำคัญ แต่ใช่ว่าคนไม่สวยจะเป็นแอร์ไม่ได้ ความสวยคือส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดให้กรรมการประทับใจแค่นั้น ที่เหลือมาวัดกันที่ความสามารถและดวง
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ฟัน ก็เป็นส่วนสำคัญที่ต้องดูแล อาชีพนี้เราขายรอยยิ้ม ต้องยิ้มสวย ฟันสะอาดเรียงสวย (ถ้าขาวจะดีมาก) กลิ่นปากไม่ควรมี ถ้าฟันเก ฟันเขยังไงก็ควรไปแก้ไข (ดัดฟันสมัครได้มั้ย?---ควรไปเอาออกก่อนแล้วค่อยสมัคร) ใครอยากดัดฟันก็ดัดตอนที่ยังเรียนอยู่นี่แหละ พอเรียนจบแล้วจะได้พร้อมสมัครเลย
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
หมั่นดูแลรักษาหน้าตา ผิวขาวหรือดำไม่สำคัญ แต่ต้องสะอาดสะอ้าน ไร้สิวฝ้าจุดด่างดำ (แล้วถ้ามีสิวตอนเปิดสมัครละคะ?--ก็แต่งหน้ากลบให้มิดก็เท่านั้น)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ใครอยากเป็นแอร์อย่าคิดสักตรงไหนก็ตามที่สามารถมองเห็นนอกร่มผ้า ขอบเขตนอกร่มผ้าอยู่ตรงไหน? คือใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมองไม่เห็นรอยสักก็โอเค 
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
แผลเป็นนอกร่มผ้า ถ้าเป็นแผลเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใหญ่ ไม่ยาว ไม่น่าเกลียด เอาเครื่องสำอางกลบได้ ไม่ต้องกังวลไป ตราบใดที่เอาเครื่องสำอางกลบมิดหรือเห็นจาง ๆ บาง ๆ ถือว่าโอเค
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
สายตาสั้น ยาว เอียง ไม่เป็นไร แก้ไขได้ด้วยคอนแทคเลนส์
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ควรหัดแต่งหน้าทำผมด้วยตัวเอง นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หากว่าวันนึงเราได้เป็นแอร์ขึ้นมาจริง ๆ จะได้ทำได้ด้วยตัวเอง บางทีเราอาจจะต้องแต่งหน้าทำผมให้ได้ภายในสิบนาที เพราะโดนเรียกจากแสตนด์บายก็เป็นได้
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ภาษา สำคัญมากๆๆๆ ภาษาที่ต้องได้คือ ภาษาอังกฤษ และต้องมี TOEIC ขั้นต่ำที่แนะนำคือ 600 คะแนนขึ้นไป ถ้าจะให้สมัครได้ครอบคลุมทุกสายคือ 700+ ขึ้นไป แนะนำให้สอบทุกปี เพราะสายการบินบางสายจะรับ TOEIC ที่มีอายุปีเดียวเท่านั้น ไม่แนะนำให้ไปสอบตอนที่สายการบินนั้น ๆ เปิด เพราะคนจะสอบเยอะมาก กว่าจะรอผลโทอิคออกอีก ไปสอบเตรียมไว้ก่อนเลยดีกว่า พอเปิดแล้วยื่นได้ทันที ลำบากตอนนี้สบายตอนหลังนะคะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ภาษาที่สาม!! สำคัญมั้ย?? ขอบอกว่าสำคัญมากกกกก ภาษาที่แนะนำในการสมัครสายการบินในประเทศและเอเชีย คือ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอื่นได้มั้ย? ได้ เช่นภาษาอารบิค ภาษาในแถบยุโรป สแกนดิเนเวียน หรือแม้แต่ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน เวียดนาม พม่า มาเลย์ ฯลฯ ก็ยังมีประโยชน์ จริง ๆ นะ ขอให้ได้ซักภาษาเถอะนอกจากภาษาอังกฤษ (แล้วถ้าได้แต่ภาษาอังกฤษล่ะ ได้รึเปล่า??--- ได้ค่ะ แต่โอกาสที่จะได้งานก็ลดหลั่นลงมา นอกจากจะมีส่วนอื่นมาทำให้กรรมการชอบเรา)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
นอกจากนั้น ภาษาไทย ก็จำเป็นมากสำหรับการสมัครสายการบินในประเทศ การออกเสียง ร ล ควบกล้ำ ให้ชัดเจน ใครพูดไม่ชัดไปหัดซะ สำคัญมากจริง ๆ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ประสบการณ์ สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเป็นนักศึกษา ถ้ามีโอกาสไปใช้ชีวิตต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน work & travel อะไรก็ไปเถอะ พอจบมาเป็น profile ที่ดีในการสมัครงานแน่นอน แต่ถ้าใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเสียเงินเสียทองอะไร ไปขอฝึกงานนี่แหละ หางานด้านสายการบิน โรงแรม ท่องเที่ยว สายงานบริการทุกอย่าง ไปฝึกงานเอาประสบการณ์ ได้พบเจอลูกค้า ได้พบเจอปัญหาตอนทำงาน เป็น profile ที่ดีมากไม่แพ้กัน สำหรับคนที่ทำงานแล้ว คนที่ทำงานสายงานบริการอยู่แล้ว มาสมัครแอร์ก็จะค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องการแก้ปัญหา กรรมการมักจะชอบ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
แต่ถ้าไม่ได้ทำด้านบริการล่ะ มีแอร์สจ๊วต จบหมอ วิศวะ พยาบาล สถาปนิค เยอะแยะไป พยายามดึงเอาประสบการณ์ที่ได้รับจากงานของตัวเองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ว่าจะมาใช้อะไรในงานแอร์ได้บ้าง เน้นด้าน team work การแก้ไขปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และที่สำคัญคือ ทัศนคติที่ดี ช่วยได้ในเรื่องการตอบคำถาม พยายามคิดแง่บวกเสมอ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
การแต่งกาย ถ้าใครงบน้อยจะยืมเพื่อนหรือซื้อสูทราคาถูกก็ได้ แต่แอดมินอยากแนะนำให้ตัดมากกว่า จะได้สูทเข้ารูปพอดีตัว ลงทุนครั้งเดียว ใส่สมัครได้หลายงาน หาแบบสวย ๆ ที่ถูกใจเรา ให้ดูเป็นทางการหน่อยนะคะ ไม่ควรจะแฟนซีมากไป หาสูทที่สวยเหมาะกับเรา เสริมบุคลิกภาพให้เราดูดี
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
สำหรับผู้ชาย ใส่สูทผูกไทด์ เซ็ททรงผมให้ดูดี ผมไม่ยาวรุงรัง ไม่เซ็ทแหลมเป็นหนามทุเรียน เล็บตัดให้สั้น สะอาด ใส่ถุงเท้าสีล้วนแบบสุภาพ (ไม่เอาชมพูแปร๊ดนะ อันนั้นเอาไว้ใส่ที่บ้าน) รองเท้าหนังสีดำ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
สำหรับผู้หญิง เก็บผมให้เรียบร้อยไม่รุงรัง มีหลายทรงสวย ๆ เยอะแยะ ลองหัดทำดู แต่งหน้าให้เหมาะกับสายการบินที่จะไปสมัคร ทาเล็บสีล้วนสุภาพ ให้สวยควรสีเดียวกับปาก
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
แต่งหน้าให้เหมาะกับตัวเองไม่ต้องตามกระแส เค้าบอกแดงก็แดงตาม ถ้าแดงแล้วสวยก็ทาไป ตุ้มหูแนะนำตุ้มหูมุกขนาดกลม ๆ เล็ก ๆ ติดหู ใช้ได้ครอบจักรวาล ใส่ไปสมัครได้ทุกสายการบิน ควรใส่ถุงน่อง (สีที่แนะนำคือสีเนื้อ) รองเท้าคัทชู มีส้นแบบสุภาพ กระเป๋าเข้ากับชุด และที่สำคัญทั้งผู้ชายและผู้หญิง ใส่นาฬิกา (แบบสุภาพ) ไปด้วยนะคะ


เอกสารหลายคนตายเอาตรงนี้ 
ก่อนวันที่จะไปสมัคร นั่งทำ check list เอกสารที่จะเอาไปสมัคร เอกสารที่สายการบินต้องการ เอาไปทั้งตัวจริงและสำเนา พกเพิ่มไปด้วย เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อหาย พกปากกา ดินสอ กาว คลิปหนีบ และปากกาลบคำผิด ไปด้วยนะจ้ะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
รูปถ่าย หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับรูปเต็มตัว (full length photo) และรูปถ่ายขนาด passport size นั่นคือรูปถ่ายสองนิ้วสมัครงานนะคะ ไม่ใช่รูปใหญ่ยักษ์เท่าพาสปอร์ต ตอนนี้มีหลายร้านที่รับถ่ายรูปสมัครแอร์โดยเฉพาะ แอดมินจะไม่แนะนำร้านไหนเป็นพิเศษ แต่อยากให้พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเอง ดูจากผลงานร้านต่าง ๆ ว่าเราชอบแบบไหน ราคาเป็นยังไง ได้ไฟล์รูปรึเปล่า เอาไปอัดเพิ่มได้มั้ย ต้องเสียเงินอะไรเพิ่มพิเศษรึเปล่า ถ้าไม่ได้ไฟล์แต่ถ่ายออกมาสวยมาก ก็เอาภาพไปแสกนไว้สำหรับสมัครออนไลน์แทนก็ได้
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
เลือกร้านที่ถ่ายเราสวยที่สุด อย่าเลือกร้านที่ถูกที่สุด ถ่ายรูปครั้งเดียวให้สวย ๆ ไปเลยจะได้ใช้ได้ตลอด เพราะบางครั้งกรรมการก็คัดจากแค่รูป ส่วนตัวจริงค่อยมาว่ากันอีกที
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ว่ายน้ำ แอร์บางสายไม่ได้จำกัดว่าต้องว่ายน้ำได้ แต่บางสายก็ต้องการคนว่ายน้ำเป็น เคยมีคนสอบแอร์ได้ ผ่านสัมภาษณ์ไฟนอลเรียบร้อย แต่ต้องไปไม่ถึงฝันที่ด่านว่ายน้ำ เพราะว่ายน้ำไม่เป็น อย่าให้การว่ายน้ำเป็นจุดอ่อนของเราไปฝึกว่ายให้เป็นกันอย่างน้อย 50 เมตรสำหรับผู้หญิง และ 100 เมตรสำหรับผู้ชาย แอดมินเป็นคนนึงที่เมื่อก่อนว่ายไม่ถึง 50 เมตร แต่ด้วยแรงฮึดตอนนี้ว่ายน้ำ 500 เมตรก็ยังไหว แค่อยากจะบอกว่า มนุษย์เราตั้งใจทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้น
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
สุดท้ายคือ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หมั่นออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ เลือดจางก็บำรุงซะ ใครยังไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอบี ก็ไปฉีดกันไว้ซะ ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำให้ไปฉีดที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะได้สมุดเล่มเหลือง
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
บางสายการบินถ้าเป็นลูกเรือเค้าแล้วต้องไปฉีดวัคซีนตามกำหนด และต้องมีสมุดเล่มเหลืองอันนี้ ไปฉีดกันไว้ก่อนไม่เสียหาย เพราะบางโรคเป็นแล้ว ไม่สามารถเป็นแอร์สจ๊วตได้เลย ดูแลตัวเองให้ดี ๆ นี่คือด่านสุดท้ายของการคัดเลือกแล้วถ้ามีคุณสมบัติดังที่กล่าวมา ก็สามารถสมัครได้ทุกสายที่จะเปิดแน่นอน
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
ข้อจำกัดที่ยังไงก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แม้จะมีความสามารถมากมายขนาดไหนคือ "อายุ" เพราะถึงแม้จะสวย หุ่นดี เก่ง พูดได้สิบภาษา แต่อายุเกินที่สายการบินนั้นเปิดรับก็หมดสิทธิ์
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ 
เพราะฉะนั้น เมื่อมีโอกาสเข้ามาในเวลาที่เราสามารถจะสมัครได้ อย่าลังเล อย่าคิดว่าไม่พร้อม TOEIC ไม่มี ภาษาไม่ได้ รูปยังไม่ได้ถ่าย สูทยังไม่ได้ตัด พาสปอร์ตยังไม่ได้ทำ ...โอกาสผ่านมาแล้วผ่านไป อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็เปิดรับอีก ยกตัวอย่างการบินไทย ปิดรับไปสองสามปีเต็ม ๆ ก็เคยมาแล้ว ไม่แน่ว่ากว่าจะเปิดรับอีกครั้ง อายุเราอาจจะเกินกว่าที่สมัครได้แล้วจะมา รู้อย่างนี้... ก็ไม่ทันแล้ว เวบไซต์ที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น หาดี ๆ มีข้อมูลทุกอย่างที่อยากรู้ www.thaicabincrew.com แอดมินเป็นสมาชิกเว็บนี้ตั้งแต่ปี 2005 ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแอร์ ก็หาข้อมูลจากในนี้แหละ ที่สำคัญมันเป็นข้อมูลฟรี ๆ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
เข้าคอร์สเตรียมแอร์สจ๊วตจำเป็นมั้ย? ไม่จำเป็นเสมอไป ถ้าเรารู้จุดอ่อนของเรา และปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตัวเอง ก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียน อยากรู้สงสัยอะไรก็หาข้อมูลได้ บางคนหมดเป็นแสนเพื่ออยากจะติดปีก แอดมินเข้าใจอารมณ์คนที่อยากจะเป็นมาก ๆ เสียเท่าไหร่ก็ยอม การไปเรียนก็เหมือนมีคนมาไกด์ให้ แก้ไขปรับปรุง ชี้จุดด้อย ดึงจุดเด่น อำนวยความสะดวกให้ แต่สุดท้ายแล้ว คนที่จะต้องพยายามมากที่สุดก็คือตัวเราเอง ในห้องสัมภาษณ์ก็มีแต่ตัวเราเองนะสำหรับข่าวสารการสมัคร แอดมินจะคอยมาอัพเดทให้ได้รู้กันเรื่อย ๆ นะคะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ขอบคุณ credit จาก อยากถามแอร์ว่า?

การสอบ TOEIC คืออะไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้างการสอบ TOEIC คืออะไร

การสอบ TOEIC มีชื่อเต็มว่า The Test of English for International Communication (การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของภาษาพูดและภาษาเขียน ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ที่ Princeton, New Jersey, USA
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC ใช้วัดความสามารถตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แบบทดสอบจึงมีความยากง่ายปนกันไป  
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 
การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ แบบทดสอบการฟัง และ การอ่าน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) ทั้งหมด 200 ข้อ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
1. การฟัง (Listening Comprehension) มีคำถามรวมกันทั้งหมด 100 ข้อ
 • Part 1 รูปภาพ (Photograph) 10 ข้อ
 • Part 2 คำถาม-คำตอบ (Question-Response) 30 ข้อ
 • Part 3 บทสนทนา (Conversations) 30 ข้อ
 • Part 4 บทพูด (Talks) 30 ข้อ
2. การอ่าน (Reading Comprehension) มีคำถามรวมกันทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 75 นาที
 • Part 5 การเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences)
 • Part 6 การเติมข้อความให้สมบูรณ์ (Text Completion)
 • Part 7 การอ่านข้อความ (Reading Passages)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก คะแนนเริ่มจาก 10-990 คะแนน แบ่งเป็น 
คะแนนการฟัง 5-495 คะแนน และการอ่าน 5-495 คะแนน (คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ศูนย์สอบ TOEIC เปิดสอบวันละ 2 รอบ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. และ 13.00 น. 
และ มีค่าธรรมเนียมสอบ ครั้งละ 1,500 บาท
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEIC เชียงใหม่ 
ติดต่อพี่ TeamAce! ได้ที่ 081-8212686 หรือ id line: acecnx ค่ะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่