วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การสอบ TOEIC คืออะไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้างการสอบ TOEIC คืออะไร

การสอบ TOEIC มีชื่อเต็มว่า The Test of English for International Communication (การสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษ ทั้งในส่วนของภาษาพูดและภาษาเขียน ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน TOEIC เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (Proficiency Test) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ที่ Princeton, New Jersey, USA
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC ใช้วัดความสามารถตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นจนถึงผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา แบบทดสอบจึงมีความยากง่ายปนกันไป  
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 
การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ แบบทดสอบการฟัง และ การอ่าน โดยเป็นแบบเลือกตอบ (multiple choice) ทั้งหมด 200 ข้อ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
1. การฟัง (Listening Comprehension) มีคำถามรวมกันทั้งหมด 100 ข้อ
  • Part 1 รูปภาพ (Photograph) 10 ข้อ
  • Part 2 คำถาม-คำตอบ (Question-Response) 30 ข้อ
  • Part 3 บทสนทนา (Conversations) 30 ข้อ
  • Part 4 บทพูด (Talks) 30 ข้อ
2. การอ่าน (Reading Comprehension) มีคำถามรวมกันทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลาสอบ 75 นาที
  • Part 5 การเติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences)
  • Part 6 การเติมข้อความให้สมบูรณ์ (Text Completion)
  • Part 7 การอ่านข้อความ (Reading Passages)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ผลคะแนน TOEIC สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก คะแนนเริ่มจาก 10-990 คะแนน แบ่งเป็น 
คะแนนการฟัง 5-495 คะแนน และการอ่าน 5-495 คะแนน (คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี)
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
ศูนย์สอบ TOEIC เปิดสอบวันละ 2 รอบ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 น. และ 13.00 น. 
และ มีค่าธรรมเนียมสอบ ครั้งละ 1,500 บาท
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEIC เชียงใหม่ 
ติดต่อพี่ TeamAce! ได้ที่ 081-8212686 หรือ id line: acecnx ค่ะ
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่
TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่ TOEIC เชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น