วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ข่าวรับสมัครงาน TOEIC เชียงใหม่ การบินไทย

เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent
      ประจำที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 

 

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น  Customer  Service Agent  ประจำที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2557 ณ จุดบริการต่างๆ ของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ลักษณะงาน
- ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
- ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
- ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
- ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย
- เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกาำร สด.8 หรือสด.43)
- เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
- อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
- สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
- มีทักษะในกำรสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สำมารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
- หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
- ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
- ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่ำงร้ายแรง
- ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน www.wingspantg.com พร้อมทั้ง print จัดเรียงเอกสาร
    ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้
  - ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด + เอกสำรประกอบ 1 ชุด
  - ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด + เอกสำรประกอบ 1 ชุด
2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่ำ 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์  (Document and Grooming Screen)
             - ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
             - ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม    

เอกสารประกอบการสมัคร 
- พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด ( Download ได้ที่ www.wingspantg.com)
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จ ำนวน 3 ใบ
- ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุดขั้นตอนการสมัคร  สัมภาษณ์  ฝึกอบรม
7 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 น.       สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่
(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)              www.wingspantg.com) เข้าทำการสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณสมบัติที่
                                                    เหมาะสมกับตำแหน่ง ณ สำนักงาน KK ชั้น 2 บ.การบินไทย จำกัด
                                                    (มหาชน) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
 8 ตุลาคม 2557                           ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทาง  www.wingspantg.com
13-22 ตุลาคม(วันฝึกอบรม)         กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมที่ www.wingspantg.com 
 
ติดต่อสอบถาม                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน)                                                     สถานีภูเก็ต โทรศัพท์ 076-327274,บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
                                                    โทรศัพท์ 02-545-1538

กรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฯ เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี หรือดูตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่  www.wingspantg.com 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น